Tuesday, November 1, 2011

Update Sources

Here is an update bibliography on the Battle of Okehazama. I highly recommend them if you want to fully understand the battle.

Kajino Wataru. Jimoto no Koro ga Kataru Okehazama Kassen Shimatsuki. K*H, 2007.

----------. Shinsetsu Okehazama Kassen. Nagoya-shi Kiyomizu Tochi Kukaku Seirikumaiai, 2010.

Kuwata Tadachika and Yamaoka Sohachi. Okehazama no Eki. Nihon no senshi. Tokyo: 1965.

Neilson, David D. "Society at War: Eyewitness Accounts of Sixteenth Century Japan." Ph.d. diss., University of Oregon, 2007.

Ota Gyuichi. The Chronicle of Lord Nobunaga. Translated and Edited by J. S. A. Elisonas and J.P. Lamers. Leiden: Brill, 2011.

Owada Tetsuo. Imagawa Yoshimoto no Subete. Tokyo: Shin Jinbutsu Oraisha, 1994.

----------. Rekishi Documento: Okehazama no Tatakai. Tokyo: Gakushu Kenkyusha, 2000.

----------. Imagawa Yoshimoto. Kyoto: Mineruboa Shobo, 2004.

Oze Hoan. Shinchoki. ed. Kangori Amane. 2vols. Koten Bunko 58 and 59 Tokyo: Gendai Shichosha, 1981.

Paterson, Les. Oda Nobunaga: The Battle of Okehazama. Jet Lag Press, 2008.

Rekishi Kaido "Okehazama no Nazo." June 2010.


Tenka no tame!

No comments: